Logo Invia
Staňte se hvězdou televizní reklamy

Pravidla soutěže "Staň se hvězdou televizní reklamy!" 2023

 1. POŘADATEL

  1. Pořadatelem video soutěže je Invia.cz, a.s., společnost se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČO: 267 02 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 15601 (dále jen „Invia“).
 2. MÍSTO KONÁNÍ A PRŮBĚH SOUTĚŽE

  1. Registrace videosnímků do soutěže bude probíhat na webových stránkách pořadatele www.mojedovolena.cz v termínu od 9. 10. 2023 do 6. 11. 2023. Invia na základě registrace vybere dle vlastního uvážení nejlepší videa a tyto Soutěžící v případě výhry vyrozumí emailem nebo telefonicky o zařazení videí do reklamní kampaně pořadatele Invia.cz, a.s. a dalších společností v rámci skupiny Invia Group SE.
 3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

  1. Soutěžícím se může stát každá plnoletá fyzická osoba, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „Soutěžící“). Ze soutěže budou vyřazeni ti Soutěžící, kteří nesplní požadované podmínky soutěže, jednající v rozporu s pravidly nebo dobrými mravy. Soutěžícím může být jen výlučný vlastník veškerých práv k registrovanému videu. Pokud se ukáže, že se tento Soutěžící i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Invia si rovněž vyhrazuje právo, vyloučit ze soutěže videa všech Soutěžících, které jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům, případně je Invia vyhodnotí jako nevhodné či hanlivé, a to bez nároku na náhradu škody, která by tímto vyloučením mohla Soutěžícím vzniknout. 
 4. REGISTRACE DO SOUTĚŽE

  1. Soutěžící na webových stránkách www.mojedovolena.cz vyplní registrační formulář a do přílohy nahraje soutěžní video, v libovolné délce, maximální velikosti 500mb, v obvyklém formátu (např. MPEG-1, MP4, MPG, AVI, WMV). Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v digitální formě.
 5. PODMÍNKY SOUTĚŽE A SOUHLAS S UŽITÍM VIDEA

  1. Cílem soutěže je zaslat Invia autentické videosnímky, zachycující zážitky z dovolené nebo cestování s rodinou či přáteli, pořízené Soutěžícím. Invia vybere ze soutěžních videí ty nejzajímavější, která jako vítězná videa použije k vytvoření reklamních videospotů pro své televizní kampaně, jež budou probíhat v rozmezí od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025. Videospoty budou dostupné ke shlédnutí také na všech sociálních sítích Invia.
  2. Do soutěže je možné zasílat pouze videa, jejichž autorem je výhradně Soutěžící, který může s těmito videosnímky také volně nakládat, případně jako výlučný vlastník veškerých práv disponuje souhlasem autora videa pro takové nakládání, včetně registrace do soutěže.
  3. Vyobrazuje-li video osoby a jejich podobizny, přičemž lze zobrazením určit jejich totožnost, a dále též ochranné známky nebo jiné předměty práva duševního vlastnictví, nese Soutěžící plnou odpovědnost za právní bezvadnost veškerých oprávnění a souhlasů pro jejich zachycení, užití a šíření v rámci videa a ve spojitosti s ním, jakož i souhlasů pro zpracování osobních údajů všech vyobrazených osob a jejich užití v rámci této soutěže. Soutěžící rovněž odpovídá za následky vyplývající z neoprávněného zásahu do práv třetích osob anebo jiného porušení právních předpisů, vlivem užití videa v této soutěži, jakož i za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob.
 6. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

  1. Registrací do soutěže uděluje Soutěžící Invia licenci k výkonu práva užít video v původní nebo jiným zpracované nebo pozměněné podobě, všemi možnými způsoby užití, jež povaha videa připouští, a to pro komerční i nekomerční účely, bez množstevních nebo územních omezení. Invia je tímto způsobem oprávněna užívat soutěžní videa od data jejich registrace do 31.12.2025.
  2. Licence k užití nahraných videí se uděluje jako nevýhradní, přičemž Invia nemá nahraná a registrovaná videa povinnosti jakýmkoliv způsobem užít.
  3. Licence k užití soutěžních videí se uděluje jako bezplatná.
  4. Vítězná videa je Invia oprávněna dále užívat, upravovat, zkracovat či jinak měnit, zveřejnit či šířit, samostatně nebo v souboru, ve spojení s jiným dílem nebo jako součást jiného díla, v rámci své kampaně nebo kampaně dalších společností spadajících do skupiny Invia Group SE, IČO: 037 61 819 (např. společností provozující webové portály pod obchodními značkami invia.sk, invia.hu, travelplanet.pl nebo ab-in-den-urlaub.de), vedených prostřednictvím reklamních videospotů v televizním vysílání, na internetu, sociálních sítích či na reklamních obrazovkách a videoplochách ve veřejném prostoru (např. na reklamních obrazovkách umístěných na pobočkách a franšízách Invia, v obchodních domech apod.)
 7. VÝHRA

  1. Soutěžící, jejichž soutěžní videa Invia vybere jako vítězná a použije do svých reklamních videospotů, získají honorář v podobě voucheru ve výši 8.000,- Kč na zájezd a ostatní služby zakoupené prostřednictvím Invia za podmínek uvedených na voucheru. Voucher bude zaslán v elektronické formě na emailovou adresu Soutěžícího uvedenou při registraci. Honorována budou pouze ta vítězná videa použitá v reklamních videospotech kampaně Invia. 
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje poskytnuté Invia v rámci registrace do soutěže webovým formulářem zpracovává Invia jako správce výlučně pro účely realizace soutěže a ochrany právních nároků z účasti v soutěži po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Zákonným důvodem pro zpracování je plnění smluvních povinností. Poskytnuté osobní údaje může Invia zpracovávat také na základě oprávněných zájmů. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.
  2. Invia je dále oprávněna tyto osobní údaje poskytnuté při registraci zpracovávat pro další marketingové a PR účely, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání personalizovaných obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od registrace do soutěže. Účelem obchodních sdělení je informování Soutěžícího o produktech a službách Invia. Zákonným důvodem pro zpracování je ochrana oprávněných zájmů Invia, zejména pak provádění přímého marketingu. Proti tomuto zpracování může soutěžící kdykoliv uplatnit námitku prostřednictvím zákaznického centra Invia nebo se pro odběr obchodního sdělení jednoduše odhlásit.
  3. Invia je oprávněna za účelem zpracování osobních údajů předávat osobní údaje obsažené v registračních formuláři do soutěže a nahraných videích dalším subjektům, kteří se nacházejí v pozici zpracovatele a kteří zpracovávají osobní údaje na základě pokynů pořadatele a pouze pro účely vymezené touto soutěží.
 9. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

  1. Invia si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady podmínky soutěže kdykoli jednostranně změnit, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo zrušit.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Na výhru není právní nárok a výhra není právně vymahatelná. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní nebo jiné alternativní plnění. Invia si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být Soutěžícímu předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím Invia.
  2. Účastí v soutěži Soutěžící stvrzuje svůj souhlas s podmínkami a pravidly soutěže, poskytnutím oprávnění k užití soutěžního videa v rozsahu dle těchto pravidel a potvrzuje seznámení s podmínkami ochrany osobních údajů.

Soutěžit